Binh Đoàn 12 (Tổng Công ty XD Trường Sơn)

Đơn vị kế tục truyền thống Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn anh hùng

 Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn

Đơn vị tiền thân của Binh đoàn 12 (Tổng Công ty XD Trường Sơn)

Tin tức nổi bật