Tiêu đề
Thông tư số 199/2016/TT-BQP – Quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỉ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày truyền thống của đơn vị là ngày đơn vị được thành lập hoặc ngày diễn ra sự kiện quan trọng, đáng ghi nhớ, do cấp ủy, chỉ huy đơn vị đề nghị và được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.
967 KB 11 26/06/2022
Thông tư số 03/2019/TT-BQP – Quy định công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng
Thông tư này quy định công tác quản lý báo chí, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan trong công tác quản lý báo chí, hoạt động báo chí trong Bộ Quốc phòng.
870 KB 13 25/06/2022
Thông tư số 65/2018/TT-BQP – Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp quốc phòng
Thông tư này quy định về quy tắc, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp quốc phòng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.
341 KB 5 25/06/2022